Stručni članci

Upute za siguran rad sa opremom za plinsko (autogeno) rezanje i zavarivanje

RAM559-5

Plinsko zavarivanje i rezanje

Osnovne preporuke prilikom rada sa opremom za plinsko (autogeno) rezanje i zavarivanje.

 • Osigurajte plinske boce prije upotrebe na radnom mjestu ili odgovarajućim kolicima
 • koristite ogovarajuću osobnu zaštitnu opremu: naočale, rukavice, pregaču

1. Reducir ventili

 Reducir ventil

Održavanje:
A – provjerite ulazni priključak kako biste se uvjerili da ne propušta
B – provjerite manometar
C – okrenite ručicu ventila nakon otvaranja plinskog ventila i provjerite da pritisak postepeno raste

Zlatna pravila:
– nikad ne podmazujte
– preporučuje se zamjena reducir ventila (regulatora pritiska) nakon ne više od 5 godina uporabe, čak i ako i dalje ispravno radi

2. Gumene cijevi

Gumene cijevi za plin i kisik

Održavanje:
provjerite čitavu dužinu cijevi tako da ju savijete i na taj način provjerite da li je u dobrom stanju. Provjerite da li ima pukotina, rupa ili ispupčenja.

Zlatna pravila:
preporučuje se zamjena cijevi nakon tri godine intenzivne uporabe, u protivnom jednom u pet godina

3. Brze spojnice

Održavanje:
D- provjerite da li su spojevi dobro pričvršćeni
E- provjerite nepropustljivost pri uporabi kod servisnog pritiska, prvo kod osiguranog spoja, a potom kod rastavljenog

Zlatna pravila:
– uvijek zamijenite u slučaju nezgode (drobljenje, oštećenje) ili u slučaju kvara (propuštanje, gubljenje pritiska)

4. Nepovratni ventil

Dijelovi od iznimno velike važnosti. Sprečavaju povratak plamena i mješavine plina u slučaju kvara plamenika. Ugrađuju se na rukohvate i na reducir ventile. Obratiti pažnju na strelice koje pokazuju protok plina

Zlatna pravila:
– uvijek zamijenite u slučaju povrata plamena ili kvara
– preporučuje se zamjena nepovratnih ventila nakon ne više od 3 godine uporabe, čak i ako su u dobrom stanju.

5. Rezači

Ručno plinsko rezanje

Ručno plinsko rezanje

Održavanje:

F- provjerite priključke za plin i kisik
G- provjerite nepropustljivost ventila
H- provjerite da su sapnice (dizne) u dobrom stanju i da ne propuštaju

Zlatna pravila:
preporučuje se zamjena rezača nakon ne više od tri godine korištenja, čak i ako još uvijek ispravan

Osnovni izvori opasnosti pri radu su:

 1. Pad čeličnih boca s plinovima pod tlakom i oštećenje ventila.
 2. Opekline pojedinih dijelova tijela zbog prskanja užarenih metalnih čestica te pri dodiru s vrućim ili užarenim metalnim površinama.
 3. Oštećenje očiju zbog štetnog zračenja na vidljivom području koje se očituje bliještanjem.
 4. Oštećenje očiju zbog štetnog ultraljubičastog i infracrvenog zračenja.
 5. Oštećenje organizma udisanjem štetnih plinova, para i dimova koji nastaju pri zavarivanju.
 6. Eksplozija plinske smjese zapaljivih plinova i kisika.
 7. Požar zapaljivih tvari blizu mjesta zavarivanja.

Čelične boce za plinove moraju se držati uvijek pričvršćene obujmicama o zid, ili na posebnim kolicima zaštićene od pada.

Boce moraju biti udaljene od mjesta zavarivanja najmanje 3 m.

Boce je najbolje držati izvan radnih prostorija, ali zaštićene od sunčevih zraka, mraza ili kiše.

Boca s acetilenom mora stajati uspravno, ili pod kutom ne manjim od 45 stupnjeva u odnosu prema vodoravnoj podlozi.

Prije početka rada potrebno je provjeriti jesu li gumene cijevi za dovod plinova u dobrom stanju i dovoljno savitljive, jesu li odgovarajuće boje za pojedinu vrstu plina (plava za kisik, crvena za gorivi plin), jesu li nepropusne naročito na spojevima, jesu li dobro pričvršćene na spojna mjesta odgovarajućim obujmicama (nikada žicom) te jesu li zaštićene od iskri i vrućih predmeta, kao i od oštećenja na prolazima.

Ako se za zavarivanje i rezanje koriste plinovi iz čeličnih boca, na njima moraju biti postavljeni uređaji za zaštitu od povratnog udara plamena – nepovratni ventili.

Nepovratni ventili (suhi osigurači) moraju biti postavljeni na rezaču na priključnim mjestima gumenih cijevi, kao i na reducir ventilima.

Obavezno obratiti pozornost na smjer protoka plina koji označen sa strelicama.

Pri paljenju plamenikarezača mora se voditi računa o redoslijedu propuštanja plinova. Najprije se otvara ventil za kisik do odgovarajućeg tlaka, a zatim ventil za acetilen. Takva se smjesa zapali upaljačem, a zatim se još dotjera prolaz acetilena. Plamen se gasi obrnutim redoslijedom.

Za vrijeme rada potrebno je spriječiti širenje plinova u okolinu provjerom brtvi na plameniku, ventilima i spojnim mjestima. Propusnost se mora provjeravati sapunicom, a nikako zapaljenom šibicom. Ventili za kisik ne smiju se mazati uljem ili mastima odnosno primati masnim rukama ili rukavicama. Kisikom se ne smiju nikada prozračivati prostorije, ispuhivati odijelo ili se hladiti. Radi zaštite očiju od bliještanja te ultraljubičastog i infracrvenog zračenja, koje se pojavljuje pri plinskom zavarivanju, moraju se nositi zaštitne naočale s tamnim staklima takvog zasjenjenja koje odgovara vrsti posla (prema DIN – u između 4. i 7.).

Ventilacijski uređaji za odsisavanje plinova i dimovaPri plinskom zavarivanju u zatvorenom prostoru moraju se koristiti ventilacijski uređaji za odsisavanje plinova i dimova neposredno s mjesta rada, naročito ako se radi na predmetima od cinka, mjedi ili ostalih obojenih metala, ili na predmetima koji su obojeni minijem i si.

Pri plinskom zavarivanju moraju se koristiti sva propisana osobna zaštitna sredstva kao što su:

Oprema za plinsko rezanje i zavarivanje

 • zaštitna kapa,
 • zaštitne naočale s tamnim staklima
 • zaštitne rukavice za zavarivače,
 • zaštitno odijelo,
 • zaštitna pregača,
 • zaštitne cipele s čeličnom kapicom i dr.

Iz okoline mjesta zavarivanja moraju se maknuti sve lako zapaljive tvari kao što su masne krpe, drvo, zapaljive tekućine, kako ne bi nastao požar.

Zavarivati se smije isključivo na mjestima koja su sigurna od nastanka požara. To se naročito odnosi na privremena mjesta rada, na kojima se ne zavaruje stalno nego prema potrebi.

Pri zavarivanju se uvijek stvara vrlo visoka temperatura pa se mnogi materijali, koji dođu u dodir s dijelovima koji se zavaruju, mogu zapaliti. Uz to najveća opasnost za nastanak požara jesu užarene čestice koje se stvaraju pri zavarivanju i padaju uokolo mjesta zavarivanja, čak na udaljenost i do 10 m. Ako takve vruće ili užarene čestice dođu u dodir sa zapaljivim materijalima, mogu uzrokovati požar čak i nekoliko dana nakon zavarivanja. Ukoliko želite zaštiti prostor ili predmete od užarenih čestica koristite vatrootpone materijale (pokrivače za zavarivanje)

U ponudi imamo materijale otporne na visoke temperature (od 500 C – 1100 C)
Zbog toga se na mjestu rada moraju osigurati svi uvjeti kako ne bi nastao požar te pribaviti odgovarajuća dokumentacija, a nakon završenih radova obaviti zapisnička primopredaja radova.

Plinsko zavarivanje smijete obavljati samo ako ispunjavate posebne uvjete za rad na tim poslovima te ako ste osposobljeni za siguran rad na njima. U slučaju bilo kakvog kvara na čeličnim bocama ili priboru za plinsko zavarivanje ugasite plamenik, zatvorite sve ventile i kvar dojavite odgovornom voditelju poslova.

Nakon završetka rada zatvorite sve ventile na bocama, kao i  reducir ventile, a pribor za zavarivanje odložite tako da nije moguće neovlašteno korištenje plinova. Na vruće predmete obrade postavite znak kojim ćete upozoriti okolne radnike na opasnost od opeklina ili ih ogradite.

Za vrijeme plinskog zavarivanja usredotočite se na rad i ne razgovarajte s drugim radnicima. Posebno su opasne različite Šale i igre, jer mogu biti uzrokom ozljede.