Stručni članci

Pravila za zavarivanje pri upotrebi boca s gorivim plinom sa ili bez kisika

Prilikom zavarivanja na privremenim mjestima zavarivanja pod odnosno prostor mora biti horizontalno očišćen od gorivog materijala u polumjeru od 10 m od mjesta privremenog zavarivanja.

Ukoliko se ne može ispuniti prethodni uvjet, onda se gorivi materijal mora zaštititi negorivim prekrivačima,  i to tako da rubovi prekrivača i preklopi budu nepropusni za iskre.

Ako se prilikom zavarivanja podovi moče vodom, radnici koji vrše elektro zavarivanje moraju biti zaštićeni od mogućeg udara struje.
Prilikom zavarivanja, u zoni zavarivanja unutar 10 m od mjesta rada, svi otvori ili pukotine u zidovima, podovima ili vodovima moraju se prekriti, kako bi se spriječio prolaz iskrama u susjedne prostorije odnosno površine, ili se mora postaviti zavjesa ili paravan oko mjesta rada, čija visina ne smije biti niža od 1,8 m.

Sistemi cijevnih vodova, transportnih traka i slično koji mogu prenositi iskre do udaljenih gorivih materijala, moraju biti zaštićeni od mogućeg ulaza iskri ili stavljeni izvan pogona.

Zavarivanje u blizini zidova, pregrada, tavanica ili krovova građenih od gorivog materijala, može se vršiti samo ukoliko su postavljeni negorivi štitnici ili paravani.

Zavarivanje se ne smije izvoditi na metalnim pregradama, zidovima, tavanicama ili krovovima koji imaju gorivu oblogu, ako ni na zidovima, tavanicama, pregradama ili krovovima od gorivog materijala (npr. gorive panel-ploče tipa sendvič).

Zavarivanje metalnih cijevi i drugih metalnih površina (konstrukcija, nosača itd.), koji su u dodiru sa zidovima, pregradama, tavanicama ili krovovima od gorivog materijala, ne smije se izvoditi ni u slučajevima ukoliko se zavarivanjem može izazvati požar uslijed toplinske vodljivosti. Samo u izuzetnim slučajevima dozvoljeno je zavarivanje metalnih zidova, tavanica, krovova, cijevnih vodova i drugoga pod uvjetom da se gorivi materijali maknu. Ako se gorivi materijal ne može ukloniti, onda se na suprotnoj strani mjesta rada postavlja vatrogasno dežurstvo.
Na mjestima zavarivanja odgovarajuća oprema te broj i vrsta aparata za gašenje požara utvrđenih u odobrenju mora se držati u pripravnosti.
U slučajevima gdje je potrebno tlačne cijevi s mlaznicom moraju biti spojene na hidrantski priključak i pripravne za upotrebu.
Radnici koji izvode zavarivanje moraju biti osposobljeni za rukovanje raspoloživom opremom za gašenje požara na mjestu zavarivanja i sistemom za javljanje u slučaju požara.

Prilikom izdavanja odobrenja za zavarivanje ovlaštena osoba mora odrediti obavezno vatrogasno dežurstvo pri izvođenju zavarivanja u slučajevima propisanim članom 19, 20. i 21. Pravilnika o mjerama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i srodnih tehnika rada.
Vatrogasno dežurstvo s odgovarajućom opremom i sredstvima za gašenje požara mora se osigurati kod mjesta zavarivanja još najmanje 30 min. poslije završetka zavarivanja.

Radnici koji izvode zavarivanje upotrebom boca s gorivim plinom sa ili bez kisika moraju se pridržavati slijedećih pravila:

  • otvaranje ventila na bocama s komprimiranim, tekućim i pod tlakom otopljenim plinovima mora biti polagano i bez upotrebe sile;
  • gorivi plinovi i kisik ne smiju se koristiti iz boca na koje nije postavljen odgovarajući reducir ventil;
  • prilikom postavljanja reducir ventila na bocu s kisikom brtva i navoj te alat i ruke radnika ne smiju biti zamazane uljima ili masnim tvarima;
  • boce s kisikom ne smiju se koristiti za pogon strojeva, alata ili uređaja, za propuhivanje kanala i cijevi odnosno čišćenje ili otprašivanje prostorija, opreme ili odjeće;
  • boce moraju imati pri radu osigurač protiv povratnog plamena (nepovratni ventil);
  • boce se moraju postaviti na sigurnu udaljenost od mjesta zavarivanja, tako da ne mogu biti izložene iskrama, česticama rastaljenog materijala, plamenu krivo usmjerenog plamenika ili pregrijavanju od vrućih materijala ili uređaja;
  • boce moraju biti osigurane od pada;
  • boce se ne smiju kotrljati niti koristiti u horizontalnom položaju;
  • kape za zaštitu ventila moraju biti postavljene na mjesto predviđeno za to, osim kada su boce u upotrebi ili spojene i spremne za upotrebu;
  • gumene cijevi trebaju biti smještene i zaštićene tako da ne mogu biti fizički oštećene, a na spojnim mjestima moraju biti pričvršćene odgovarajućim obujmicama;

Nakon završetka rada ventil na boci treba odmah zatvoriti.